Algemene Voorwaarden van Didiyo voor Leveranciers

 

 1. Definities

Algemene Voorwaarden Leveranciers: deze algemene voorwaarden voor Leveranciers van Didiyo.

Bestelovereenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Leverancier die via het Platform wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Leverancier koopt. Didiyo is geen partij bij de Bestelovereenkomst.

Didiyo: de besloten vennootschap Realapps B.V., handelend onder de naam Didiyo, gevestigd en kantoorhoudende te 5651 GK Eindhoven aan Mispelhoefstraat 21a, e-mail zakelijk@didiyo.com.

Dienst: de diensten en werkzaamheden die Didiyo aanbiedt en die bestaan uit (a) het publiceren van het assortiment van Producten; (b) het faciliteren van de totstandkoming van overeenkomsten tussen Leverancier en Klant en (c) doorsturen van bestellingen naar de betreffende Leverancier.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het Platform een bestelling plaatst bij Leverancier.

Leverancier: een bij Didiyo aangesloten zelfstandige onderneming die Producten verkoopt en voor de totstandkoming en betalingen van Bestelovereenkomsten het Platform gebruikt.

Leveranciersinformatie: de informatie van Leverancier met betrekking tot, onder andere, bedrijfs-en contactgegevens, Productaanbod (inclusief samenstelling, ingrediënten, toevoegingen, informatie over allergieën, voeding en inhoud voor zover wettelijk vereist), prijzen inclusief btw, bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, openingstijden, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers en btw-nummer.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Didiyo en Leverancier waarop deze Algemene Voorwaarden Leveranciers van toepassing zijn.

Platform: de Didiyo-applicatie en andere tools van Didiyo waarop de Dienst beschikbaar wordt gemaakt.

Privacy Statement: de privacyverklaring van Didiyo, waarvan de meest recente versie te vinden is op het Platform.

Product: een product (levensmiddelen, bereide waren, niet-alcoholische dranken en overige consumentenproducten) dat via het Platform aangeboden wordt door Leverancier.

 • Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden Leveranciers zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst die betrekking heeft op door geleverde Dienst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Leverancier worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
  • Een Overeenkomst tussen Didiyo en Leverancier komt niet eerder tot stand dan dat Leverancier een ondertekend aansluitformulier heeft geretourneerd. Didiyo heeft het recht een verzoek tot aansluiting te weigeren.
  • Deze Algemene Voorwaarden Leveranciers zijn elektronisch beschikbaar op http://www.didiyo.com en kunnen geprint en opgeslagen worden.
  • Voor het gebruik van het Platform door een Klant zijn tussen Didiyo en de Klant aparte algemene voorwaarden van toepassing. Leverancier is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van de Bestelovereenkomst. Didiyo is hierin als bemiddelaar geen partij.
 • Voorwerp van de Overeenkomst
  • Didiyo levert de Dienst aan Leverancier waardoor Leverancier in staat is Bestelovereenkomsten te sluiten. De Overeenkomst gaat in zodra Didiyo Leverancier bevestigd heeft dat het de informatie op het aansluitformulier verwerkt heeft.
  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • Didiyo publiceert delen van Leveranciersinformatie die van belang zijn voor het bestelproces op het Platform. Didiyo is niet verplicht, maar wel gerechtigd, de Leveranciersinformatie te beoordelen of aan te passen. Didiyo behoudt zich het recht voor Leveranciersinformatie (of delen ervan) niet te publiceren of aan te vullen uit openbare bron en informeert het Leverancier in voorkomend geval hierover.
  • Didiyo kan niet garanderen dat de Dienst te allen tijde ononderbroken zal functioneren. Didiyo spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De Overeenkomst draagt dus het karakter van een inspanningsverbintenis.
  • Leverancier is een vergoeding verschuldigd aan Didiyo voor de dienst. Deze vergoeding bestaat uit de in het aansluitformulier genoemde provisie per bestelling, plus de kosten die de payment provider per betaling in rekening brengt.
 • Verplichtingen Leverancier
  • Leverancier machtigt Didiyo om namens Leverancier Overeenkomsten te sluiten met Klanten.
  • Leverancier verstrekt telkens up-to-date Leveranciersinformatie aan Didiyo. Leverancier is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Leveranciersinformatie.
  • Leverancier zal versproducten zorgvuldig verpakken, zo nodig in geïsoleerd verpakkingsmateriaal, zodat de kwaliteit daarvan tijdens de bezorging gewaarborgd blijft.
  • Leverancier autoriseert Didiyo de Leveranciersinformatie te (doen) gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partnerplatforms of zoekmachines.
  • Leverancier informeert Didiyo onmiddellijk in het geval van een mogelijke overtreding van de toepasselijke voedselwetgeving en/of een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. Een inspectierapport wordt direct aan Didiyo gezonden.
  • Leverancier registreert maximaal één winkellocatie op het Platform per adres.
  • Leverancier zal bereikbaar zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van Leverancier.
  • Leverancier is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van Klanten.
 • Betalingen door Klanten
  • Klanten dienen bestellingen online af te rekenen. Deze betalingen worden door Didiyo wekelijks aan Leverancier uitbetaald, namelijk door overmaking naar een door Leverancier schriftelijk opgegeven Nederlands bankrekeningnummer.
  • Didiyo is voor de uitbetaling afhankelijk van diverse partijen, zoals banken, creditcardmaatschappijen en Payment Service Providers. Didiyo spant zich in om de uitbetalingen zo snel mogelijk te laten verlopen, maar kan niet garanderen dat de betalingen op een bepaalde dag bij Leverancier op de rekening staan.
  • Didiyo verrekent de openstaande facturen (zowel voor provisie als voor andere diensten zoals marketingacties) en kosten met de door Leverancier te ontvangen uitbetalingen. Leverancier stemt in met deze verrekening. Leverancier is, onverminderd deze bevoegdheid, gehouden op eerste verzoek van Didiyo facturen middels overboeking per bank aan haar te voldoen.
  • Leverancier kan Didiyo verzoeken een bepaalde betaling terug te storten naar de Klant. Dit verzoek moet schriftelijk door Leverancier bij Didiyo worden ingediend. Didiyo verrekent de teruggestorte betalingen met de door Leverancier te ontvangen uitbetalingen.
  • Didiyo heeft het recht openstaande facturen, kosten en teruggestorte betalingen via automatische incasso bij Leverancier te incasseren.
  • Op- en aanmerkingen of klachten over verzonden facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke daarvan gelden zij als geaccepteerd en vervallen alle vorderingen van Leverancier ter zake van de betreffende factuur.
  • Indien een creditcardbetaling door de betaler teruggevorderd wordt door middel van een chargeback wordt het bestelbedrag verrekend met de betalingen van Leverancier. Leverancier gaat akkoord dat eventuele chargebackkosten van de betaaldienstverlener bij Leverancier in rekening worden gebracht.
  • Leverancier doet afstand van enig recht op verrekening.
  • De Klant kan, optioneel, de bezorger een fooi geven via de beschikbare online betaalmethoden. Indien Leverancier zelf de bezorging verzorgt zal Didiyo de fooi integraal aan Leverancier doorbetalen. Leverancier is verantwoordelijk voor (a) doorbetaling van de fooi aan de bezorger en (b) eventuele fiscale (loon)gevolgen van de doorbetaling.
 • Onderhoud van het Platform
  • Didiyo garandeert niet dat de geleverde diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn zonder storingen of onderbrekingen. In voorkomend geval kan sprake zijn van ongeplande downtime en/of onverwachte onderbrekingen ten gevolge van interne of externe storingen.
  • Didiyo behoudt zich het recht voor diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Leverancier erkent dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de diensten kan veroorzaken. Didiyo spant zich in om Leverancier zoveel mogelijk vooraf op de hoogte te stellen en de werkzaamheden zoveel mogelijk na sluitingstijd (doen) verrichten.
  • Leverancier kan in geen geval aanspraak maken op enige (schade)vergoeding ten gevolge van onderbrekingen in de dienstverlening van Didiyo door een storing of anderszins.
 • Overmacht
  • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Didiyo naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten.
  • Onder overmacht onder meer verstaan alle van buitenkomende oorzaken waarop Didiyo geen invloed kan uitoefenen en waardoor Didiyo niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals  stakingen, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege (al dan niet vanwege een pandemie), elektriciteitsstoringen, of storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.
 • Beperking van aansprakelijkheid
  • Didiyo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door prijzen, openingstijden, bezorggebieden en/of eventuele kortingsacties. Leverancier kan desgewenst een bestelling controleren door telefonisch contact op te nemen met de Klant.
  • Didiyo is niet aansprakelijk voor beoordelingen door Klanten en de eventuele gevolgen. Wel kan Didiyo naar eigen inzicht beoordelingen verwijderen. Didiyo is niet gehouden daarover met Leverancier te communiceren.
  • Indien Leverancier een derde inschakelt voor de bezorging is Leverancier verantwoordelijk voor de bezorging en de bezorgkosten.
  • Ieder aansprakelijkheid van Didiyo is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekering niet uitkeert is de aansprakelijkheid jegens Leverancier beperkt tot EUR 2.500,-.
  • Didiyo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, al dan niet als gevolg van geannuleerde of frauduleuze bestellingen of betalingen, of betalingsproblemen van Klanten.
  • De aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen in deze Algemene Voorwaarden Leveranciers gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Didiyo.
  • Leverancier vrijwaart Didiyo tegen aanspraken van derden, waaronder Klanten, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de Bestelovereenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Didiyo daardoor ontstaan komen voor rekening van Leverancier.
 • Persoonsgegevens
  • Gegevens van Leverancier en zijn contactpersonen, ook als Leverancier handelt als eenmanszaak of vof, worden niet als persoonsgegevens in de zin van de AVG beschouwd.
  • Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij de doeleinden en middelen in het kader van deze Algemene Voorwaarden Leveranciers bepalen. Partijen verwerken dus geen persoonsgegevens voor elkaar.
  • Didiyo slaat de gegevens van Klanten op in een klantenbestand. Didiyo gebruikt dit klantenbestand voor administratieve en technische zaken om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Geanonimiseerde data worden tevens ingezet voor statistieken ne marketingdoeleinden, in lijn met het privacybeleid van Didiyo. Didiyo verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen.
  • Leverancier is bekend met het privacybeleid van Didiyo en handelt in overeenstemming hiermee en met de AVG. Het Restaurant verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van de bestelling.
  • In het geval van een datalek stelt Leverancier Didiyo onmiddellijk op de hoogte, met vermelding van het type persoonsgegevens dat getroffen is door het datalek.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Leverancier verleent aan Didiyo een niet-exclusief gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst om het naam, de logo en overige rechten van intellectuele eigendom van Leverancier te gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  1. Leverancier staat er jegens Didiyo voor in dat Leverancier volledig gerechtigd en bevoegd is de door Leverancier aangeleverde content (zoals logo’s, foto’s en omschrijvingen) te gebruiken en aan Didiyo in gebruik te geven ten behoeve van de Dienst. Leverancier vrijwaart Didiyo tegen eventuele aanspraken van derde-rechthebbenden.
 1. Opzegging en ontbinding en beëindiging
  1. Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving. Opzeggen kan alleen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken. Leverancier kan alleen opzeggen indien aan alle verplichtingen is voldaan. Didiyo bepaalt na ontvangst van de kennisgeving vanaf welke datum geen bestellingen meer zullen worden geaccepteerd.
  1. Leverancier is van rechtswege in verzuim indien enige verplichting uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden Leveranciers niet of niet tijdig wordt nagekomen.
  1. Indien de Leverancier in verzuim verkeert is Didiyo gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten:
 2. haar verplichtingen, waaronder de terbeschikkingstelling van het Platform, tijdelijk op te schorten; en/of
 3. de provisie gedurende een maand te verhogen met 10%; en/of
 4. de Overeenkomst per direct te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke ontbindindingsverklaring aan Leverancier.
  1. Didiyo kan de Overeenkomst tevens per direct ontbinden indien er sprake is van onjuiste gegevens in het aansluitformulier, herhaaldelijke negatieve beoordelingen en/of beoordelingen afkomstig van Leverancier zelf of zijn familie- of vriendenkring.
  1. Leverancier kan de Overeenkomst per direct ontbinden indien de Dienst langer dan 40 uren, berekend tijdens kantoortijden (maandag-vrijdag 09 tot 17 uur) , niet bereikbaar is.
 1. Diverse bepalingen
  1. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een door beide partijen ondertekend document.
  1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Leveranciers nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Leveranciers onverminderd van kracht blijven.
  1. Didiyo is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden Leveranciers eenzijdig te wijzigen, mits die wijzigingen redelijk zijn.
  1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze Overeenkomst of die uit deze Overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Didiyo is gevestigd.
  1. Indien in deze Algemene Voorwaarden Leveranciers wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daaronder tevens verstaan per e-mail. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens tegenbewijs.

Neem in het geval van vragen en / of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden Leveranciers contact op met Didiyo via zakelijk@didiyo.com

 

 

Versie 20210212