Algemene voorwaarden PL

Warunki dostawcy Didiyo B.V.

 

 1. Definicje

Umowa: umowa pomiędzy Didiyo i Dostawcą, do której mają zastosowanie niniejsze Warunki Sprzedaży dla Dostawców.

Klient: osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie u Dostawcy za pośrednictwem Platformy.

Didiyo: przedsiębiorstwo prywatne Realapps B.V., prowadzące działalność handlową pod nazwą Didiyo, z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności w 5651 GK Eindhoven, Mispelhoefstraat 21a, e-mail zakelijk@didiyo.com.

Umowa Zamówienia: umowa pomiędzy Klientem a Dostawcą zawarta za pośrednictwem Platformy, na podstawie której Klient nabywa Produkt od Dostawcy. Didiyo nie jest stroną w Umowie Zamówienia.

Platforma: Aplikacja Didiyo i inne narzędzia Didiyo, na których udostępniana jest Usługa.

Oświadczenie o ochronie prywatności: oświadczenie o ochronie prywatności Didiyo, którego najnowsza wersja znajduje się na Platformie.

Produkt: produkt (artykuły spożywcze, produkty gotowe, napoje bezalkoholowe i inne produkty konsumpcyjne) oferowany przez Dostawcę za pośrednictwem Platformy.

Usługa: usługi i działania oferowane przez Didiyo polegające na (a) publikowaniu asortymentu Produktów; (b) ułatwianiu zawierania umów między Dostawcą a Klientem i (c) przekazywaniu zamówień do odpowiedniego Dostawcy.

Dostawca: niezależna firma, która zawarła umowę z Didiyo i używa Platformy do zawierania i opłacania Umów Zamówienia.

Ogólne Warunki Sprzedaży dla Dostawców: ogólne warunki dla dostawców Didiyo.

Informacje o Dostawcy: informacje o Dostawcy dotyczące m.in. firmy i danych kontaktowych, Asortymentu (w tym składu, składników, dodatków, informacji o alergiach, wartościach odżywczych i zawartości w zakresie wymaganym przez prawo), cen z VAT, logo firmy, grafiki, nazwy domeny, obszaru dostawy (w tym kodów pocztowych), kosztów dostawy, godzin otwarcia, minimalnych kwot zamówienia, numerów rachunków bankowych i numeru VAT.

 • Stosowanie tych warunków sprzedaży
  • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Dostawców mają zastosowanie do każdej oferty, oferty cenowej i Umowy dotyczącej świadczonej Usługi. Wyraźnie odrzuca się możliwość zastosowania jakichkolwiek ogólnych warunków sprzedaży dla dostawców.
  • Umowa pomiędzy Didiyo i Dostawcą nie zostanie zawarta dopóki Dostawca nie odeśle podpisanego formularza zgłoszeniowego. Didiyo ma prawo do odmowy skorzystania z usług Dostawcy.
  • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Dostawców są dostępne w formie elektronicznej na stronie http://www.didiyo.com , można je wydrukować i zapisać.
  • Korzystanie z Platformy przez Klienta podlega odrębnym warunkom umowy pomiędzy Didiyo a Klientem. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Umowy w zakresie Zamówienia. Didiyo, jako pośrednik, nie jest stroną Umowy Zamówienia.
 • Przedmiot umowy
  • Didiyo dostarcza Usługę Dostawcy, umożliwiając mu zawieranie Umów Zamówienia. Umowa wchodzi w życie po tym jak Didiyo potwierdzi Dostawcy przetworzenie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
  • Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  • Didiyo publikuje na Platformie części Informacji o Dostawcy istotne dla procesu zamówienia. Didiyo nie ma obowiązku, ale ma prawo do sprawdzania lub zmiany informacji o Dostawcy. Didiyo zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub nieuzupełniania Informacji Dostawcy (lub ich części) ze źródeł publicznych i poinformuje o tym Dostawcę.
  • Didiyo nie może zagwarantować, że usługa będzie działać nieprzerwanie przez cały czas. Didiyo dołoży wszelkich starań, aby wykonać umowę zgodnie z jej najlepszą wiedzą i możliwościami. Umowa ma zatem charakter zobowiązania do dołożenia należytej staranności.
  • Dostawca jest zobowiązany do uiszczenia Didiyo opłaty za usługę. Opłata ta składa się z prowizji za każde zlecenie wymienione w formularzu zgłoszeniowym oraz kosztów naliczanych przez dostawcę usług płatniczych za każdą płatność.
 • Obowiązki Dostawcy
  • Dostawca upoważnia Didiyo do zawierania Umów z Klientami w imieniu Dostawcy.
  • Dostawca zawsze będzie dostarczać Didiyo aktualne Informacje o Dostawcy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za kompletność i dokładność Informacji o Dostawcy.
  • Dostawca starannie zapakuje świeże produkty, w razie potrzeby w izolowany materiał opakowaniowy, tak aby zagwarantować ich jakość podczas dostawy.
  • Dostawca upoważnia Didiyo do używania i przetwarzania Informacji o Dostawcy, na przykład, dla kampanii marketingowych, baz danych, platform partnerskich lub wyszukiwarek.
  • Dostawca niezwłocznie poinformuje Didiyo w przypadku możliwego naruszenia obowiązującego prawa żywnościowego i/lub kontroli Urzędu ds. bezpieczeństwa żywności i produktów konsumenckich. Raport z inspekcji zostanie natychmiast wysłany do Didiyo.
  • Dostawca jest zobowiązany do zarejestrowania na Platformie maksymalnie jednej lokalizacji sklepu na jeden adres.
  • Dostawca będzie dostępny za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu w godzinach pracy Dostawcy.
  • Dostawca jest odpowiedzialny za rozpatrywanie reklamacji Klientów.
 • Płatności dokonywane przez Klientów
  • Klienci muszą płacić za zamówienia online. Płatności te będą dokonywane przez Didiyo na rzecz Dostawcy co tydzień, przelewem na holenderski numer konta bankowego podany na piśmie przez Dostawcę.
  • Didiyo jest zależna od różnych podmiotów w zakresie płatności, takich jak banki, firmy obsługujące karty kredytowe i dostawcy usług płatniczych. Didiyo dołoży wszelkich starań, aby wypłaty były tak szybkie, jak to możliwe, ale nie może zagwarantować, że płatności pojawią się na koncie Dostawcy w danym dniu.
  • Didiyo potrąci zaległe faktury (zarówno za prowizję, jak i za inne usługi, takie jak promocje marketingowe) i koszty w stosunku do płatności, które ma otrzymać Dostawca. Dostawca wyraża zgodę na takie potrącenie. Bez uszczerbku dla tego uprawnienia, Dostawca jest zobowiązany do zapłaty faktur przelewem bankowym na pierwsze żądanie Didiyo.
  • Dostawca może zażądać od Didiyo zwrotu określonej płatności na rzecz Klienta. Wniosek ten musi być złożony przez Dostawcę na piśmie do Didiyo. Didiyo potrąci zwrócone płatności w stosunku do płatności, które ma otrzymać Dostawca.
  • Didiyo ma prawo do pobierania od Dostawcy zaległych faktur, opłat i zwrotów w formie polecenia zapłaty.
  • Uwagi lub reklamacje dotyczące przesłanych faktur należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania danej faktury. W przeciwnym razie uznaje się, że zostały one zaakceptowane, a wszelkie roszczenia Dostawcy w odniesieniu do danej faktury wygasają.
  • Jeśli płatność kartą kredytową zostanie odzyskana przez płatnika w drodze obciążenia zwrotnego, kwota zamówienia zostanie potrącona w stosunku do płatności na rzecz Dostawcy. Dostawca wyraża zgodę na obciążenie Dostawcy wszelkimi kosztami związanymi z obciążeniem zwrotnym dostawcy usług płatniczych.
  • Dostawca zrzeka się wszelkich praw do takiego potrącenia.
  • Opcjonalnie Klient może dać napiwek doręczycielowi za pomocą dostępnych metod płatności online. Jeśli Dostawca sam dostarczy dostawę, Didiyo zapłaci napiwek Dostawcy w całości. Dostawca jest odpowiedzialny za (a) zapłatę napiwku doręczycielowi oraz (b) wszelkie konsekwencje podatkowe (płacowe) wynikające z takiej zapłaty.
 • Utrzymanie platformy
  • Didiyo nie gwarantuje, że świadczone usługi będą dostępne przez cały czas, bez przerw i zakłóceń. Mogą wystąpić nieplanowane przestoje i/lub nieoczekiwane przerwy spowodowane awariami wewnętrznymi lub zewnętrznymi.
  • Didiyo zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług, jeśli uzna to za konieczne w celach konserwacyjnych. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że przeprowadzanie konserwacji może spowodować przerwy w świadczeniu usług. Didiyo dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Dostawcę z jak największym wyprzedzeniem i wykonać pracę (lub zlecić jej wykonanie) w miarę możliwości po czasie zamknięcia.
  • W żadnym wypadku Dostawca nie może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia w wyniku przerw w świadczeniu usług przez Didiyo spowodowanych awarią lub w inny sposób.
 • Siła wyższa
  • W przypadku siły wyższej, czy to o charakterze trwałym czy przejściowym, Didiyo przysługuje prawo, według własnego uznania, do odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub do czasowego zawieszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
  • Siła wyższa obejmuje wszystkie zewnętrzne przyczyny pozostające poza kontrolą Didiyo, które uniemożliwiają Didiyo wypełnienie swoich zobowiązań, takie jak strajki, zagrożenie wojną, wojna, powstanie, napastowanie, bojkot, zakłócenia w ruchu lub transporcie, rządowe środki restrykcyjne (niezależnie od tego, czy są one spowodowane pandemią czy nie), awarie zasilania lub awarie Internetu, sieci komputerowej lub urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Ograniczenie odpowiedzialności
  • Didiyo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ceny, godziny otwarcia, miejsca dostawy i/lub wszelkie oferty rabatowe. W razie potrzeby Dostawca może sprawdzić zamówienie kontaktując się z Klientem telefonicznie.
  • Didiyo nie ponosi odpowiedzialności za opinie klientów i konsekwencje tych opinii. Didiyo może jednak usuwać opinie według własnego uznania. Didiyo nie ma obowiązku do komunikowania się z Dostawcą w tej sprawie.
  • Jeżeli Dostawca zleca dostawę stronie trzeciej, odpowiada on za dostawę i koszty dostawy.
  • Wszelka odpowiedzialność Didiyo jest ograniczona do kwoty wypłaconej z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w danym przypadku. Jeżeli ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, odpowiedzialność wobec Dostawcy jest ograniczona do kwoty 2500 EUR.
  • Didiyo nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym, ale nie wyłącznie, za utracone zyski, utracone oszczędności, przerwy w działalności gospodarczej i szkody wyrządzone stronom trzecim, niezależnie od tego, czy wynikają one z anulowanych lub oszukańczych zamówień lub płatności, lub problemów z płatnościami klientów.
  • Ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności w niniejszych Warunkach Sprzedaży dla Dostawców nie mają zastosowania w przypadku, gdy szkoda wynika z umyślnej lub świadomej lekkomyślności Didiyo.
  • Dostawca zabezpiecza Didiyo przed roszczeniami osób trzecich, w tym Klientów, związanymi z wykonaniem Umowy i/lub Umowy Zlecenia. Wszelkie koszty i szkody powstałe z tego powodu po stronie Didiyo będą ponoszone przez Dostawcę.
 • Dane osobowe
  • Dane Dostawcy i jego osób kontaktowych, nawet jeśli Dostawca działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka jawna, nie są uważane za dane osobowe w rozumieniu AVG.
  • Każda ze stron jest odrębnym administratorem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla własnych celów. Oznacza to, że każda strona jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, dla których określa cele i środki w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży dla Dostawców. Strony nie będą zatem przetwarzać wzajemnie swoich danych osobowych.
  • Didiyo przechowuje informacje o klientach w pliku klienta. Didiyo wykorzystuje tę bazę danych klientów do celów administracyjnych i technicznych, aby wykonać umowę. Zanonimizowane dane są również wykorzystywane do celów statystycznych i marketingowych, zgodnie z polityką prywatności Didiyo. Didiyo nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim.
  • Dostawca jest świadomy polityki prywatności Didiyo i działa zgodnie z nią oraz RODO. Restauracja nie udostępnia danych osobowych Klientów stronom trzecim i nie komunikuje się z Klientami w celach innych niż realizacja zamówienia.
  • W przypadku naruszenia danych, Dostawca niezwłocznie powiadomi Didiyo, określając rodzaj danych osobowych, których dotyczy dane naruszenie.
 1. Własność intelektualna
  1. Dostawca udziela Didiyo niewyłącznego prawa do używania przez okres trwania Umowy nazwy, logo i innych praw własności intelektualnej Dostawcy w związku z wykonywaniem Umowy.
  1. Dostawca gwarantuje Didiyo, że jest w pełni upoważniony i upełnomocniony do używania i ujawniania Didiyo treści dostarczonych przez Dostawcę (takich jak loga, zdjęcia i opisy) dla celów Usługi. Dostawca zabezpiecza Didiyo przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich, będących właścicielami praw autorskich.
 1. Wypowiedzenie i anulowanie umowy
  1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnego zawiadomienia. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem co najmniej czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Dostawca może wypowiedzieć umowę tylko wtedy, gdy wszystkie zobowiązania zostały spełnione. Didiyo określi, po otrzymaniu zawiadomienia, od której daty dalsze zamówienia nie będą przyjmowane.
  1. Dostawca popada w zwłokę z mocy prawa, jeżeli jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw nie zostanie wykonane lub nie zostanie wykonane w terminie.
  1. W przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się z umowy, Didiyo ma prawo bez obowiązku odszkodowania i bez uszczerbku dla swoich praw:
 2. czasowego zawieszenia swoich zobowiązań, w tym udostępniania Platformy; i/lub
 3. zwiększenia prowizji za jeden miesiąc o 10%; i/lub
 4. rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy skierowanego do Dostawcy.
  1. Didiyo może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w formularzu zgłoszeniowym znajdują się nieścisłości, powtarzają się negatywne opinie i/lub opinie od rodziny lub przyjaciół Dostawcy.
  1. Dostawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku niedostępności Usługi przez okres dłuższy niż 40 godzin, liczonych w godzinach pracy biura (poniedziałek-piątek 09:00-17:00).
 1. Postanowienia różne
  1. Odstępstwo od tych warunków może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentu podpisanego przez obie strony.
  1. Jeżeli i o ile którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży dla Dostawców okaże się nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia Warunków Sprzedaży dla Dostawców pozostają w pełni ważne i skuteczne.
  1. Didiyo ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży dla Dostawców, pod warunkiem, że zmiany te są uzasadnione.
  1. Umowa jest regulowana wyłącznie przez prawo holenderskie. Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszą umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane w pierwszej instancji przez właściwy sąd w okręgu, w którym znajduje się Didiyo.
  1. Jeżeli niniejsze Warunki Sprzedaży dla Dostawców stanowią, że wszelkie działania należy podejmować w formie pisemnej, rozumie się przez to również pocztę elektroniczną. Komunikację elektroniczną uważa się za otrzymaną w dniu jej wysłania, z zastrzeżeniem istnienia dowodu przeciwnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub uwag dotyczących niniejszych Warunków Sprzedaży dla Dostawców, prosimy o kontakt z Didiyo pod adresem zakelijk@didiyo.com.

Wersja 20210212